Mai Logo
English 新聞 網站在Mai 資料庫 電視節目

香港、台灣、中國之社交舞蹈網站

Events
成績
舞者天地
黃頁分類
購物廣場
照片廊
互聯網址

東南亞標準舞拉丁舞公開賽成績

香港國際展貿中心, 2000年3月19日


業餘標準五項
1
胡狄彪 / Cindy Hung
2
孫年偉 / 鄭雪梅
3
Dickson Li & Kitty Kwok
4
郭耀昌 / Connie Ngai
5
Frank Sit & Audrey Wong
6
徐定國 / 黃小萍
7
關新全 / 劉麗珍
業餘拉丁五項
1
蔡瑞峰 / 邱淑珍 (中華台北)
2
邱遠輝 / 吳煒羚
3
李寶華 / 畢麗紅
4
楊勵平 / 梁淑貞
5
郭耀昌 / Connie Ngai
6
李健成 / 譚小敏 (中國)
業餘標準三項
1
Jeffy Chung & Anne Leung
2
Dickson Li & Kitty Kwok
3
Johnny Chan & Jane Wong
4
徐定國 / 黃小萍
5
陳家強 / 關瑞薇
6
黃子超 / 羅碧蘭
業餘拉丁三項
1
Yu Wen Yi & Woo Chon Son
2
En Soon Lean & Chang Chiu Wen
3
鄭錦田 / 張曉玲
4
李健成 / 譚小敏
5
Shannon & Cynthia Lam
6
關新全 / 劉麗珍
7
黃子超 / 羅碧蘭
業餘標準雙項
1
Jeffy Chung & Anne Leung
2
Johnny Chan & Jane Wong
3
陳國才 / 劉寶珍
4
陳家強 / 關瑞薇
5
石金勝 / 韋佩蘭
6
黃子超 / 羅碧蘭
業餘拉丁雙項
1
Yu Wen Yi & Woo Chon Son
2
En Soon Lean & Chang Chiu Wen
3
李健成 / 譚小敏
4
鄭錦田 / 張曉玲
5
David Cheung / 李愛蓮
6

關新全 / 劉麗珍

7
黃子超 / 羅碧蘭
壯年標準
1
鄭錦田 / 張曉玲
2
Johnny Chan & Jane Wong
3
石金勝 / 韋佩蘭
4
陳家強 / 關瑞薇
5
莫秀田 / 許 英
6
Michael Fung & Heidi Yip
 
業餘標準基本雙項
1
Johnny Chan & Jane Wong
2
陳毅仁 & Wendy
3
莫秀田 / 許 英
4
Michael Fung & Heidi Yip
5
Tom Chung & Virgin Tam
6
王麗燕 / 歐惠賢
業餘拉丁基本雙項
1
高鰜n / 阿 玲
2
Richard Ko & Eva Wong
3
William Li / 關玉貞
4
Michael Fung & Heidi Yip
5
王麗燕 / 歐惠賢
6
龍有才 / 徐美珠
 
業餘拉丁混合雙項
1
高鰜n / 阿 玲
2
Richard Ko & Eva Wong
3
關玉貞 / 譚 寶
4
王麗燕 / 歐惠賢
5
盧 江 / 鄧少霞
6

林國泉 / 許玉芳

業餘標準校內雙項
1
Joe Wong & Joe Cheng
2
Tom Chung & Virgin Tam
3
William Li / 關玉貞
4

Micheal Fung / Heidi Yip

5
陳德明 / 譚 寶
6
Billie Kwan / 陳秀瓊
 
業餘標準新人雙項
1
Daniel Ling & Helen Cheng
2
Richard Ko & Eva Wong
3
William Li / 關玉貞
4

張偉康 / 黃影嬌

5
蔡榮欣 / 黃梅芳
6
李悅桂 / 許秀寶
 
 

 


 

本公司保留本網站之所有版權 ©2001 M.A.I. Enterprise Limited
設計及管理 M.A.I. Enterprise Limited