Mai Logo
English 新聞 網站在Mai 資料庫 電視節目

香港、台灣、中國之社交舞蹈網站

Events
成績
舞者天地
黃頁分類
購物廣場
照片廊
互聯網址

香港國際體育舞蹈總會排名大賽成績

2000416

標準舞
拉丁舞

 

業餘標準舞

名次

賽手

每隻舞之名次

W

T

F

V

Q

1 胡狄彪 & Cindy Hung

1

2

1

1

2

2 孫年偉/ 鄭雪梅

2

1

2

2

1

3 Dickson Li & Kitty Kwok

3

4

3

3

4

4 郭耀昌 & Connie Ngai

5

3

4

4

3

5 孫龍 / 莊蘭蘭

4

5

5

5

5

6 徐定國 / 黃小萍
6
6
6
6
6
7 關新全/ 劉麗珍
7
7
7
8
8
8 薜增培 / 王痟
8
8
8
7
7

返回頁首

準業餘標準舞

名次

賽手

每隻舞之名次

W

T

QS

1 Jeffy Chung & Anne Leung

1

1

1

2 Dickson Li & Kitty Kwok

2

2

3

3 孫龍 / 莊蘭蘭

3

3

2

4 John Chan & Jane Wong

4

4

4

5 徐定國 / 黃小萍

5

5

5

6
陳家強 / 關瑞薇
6
6
6

標準舞壯年雙項

名次

賽手

每隻舞之名次

W

T

1 Johnny Chan & Jane Wong

1

1

2 陳家強 / 關瑞薇

3

2

3 吳國權 / 陳少卿

2

3

4 石金勝 / 韋佩蘭

5

4

5 Joe Wong & Joe Cheng

4

5

6
Alan Chan & Jenny
6
6

返回頁首

單項華爾滋
1
吳國權 / 陳少卿
2
Alan Chan & Jenny
3
Anthony Tso & Angel Wong
4
張文博 / 甄玉英
5
Alex Yau & May Mok
6
Joe Wong & Joe Cheng
7
Tom Chung & Virgin Tam
單項探戈
1
吳國權 / 陳少卿
2
Joe Wong & Joe Cheng
3
Anthony Tso & Angel Wong
4

Alan Chan & Jenny

5
Tom Chung & Virgin Tam
6
Richard Ko / Eva Wong
7
吳添 / Go Go

業餘拉丁舞

名次

賽手

每隻舞之名次

C

S

R

P

J

1 陳建標 / 麥笑芬

1

2

1

1

2

2 黎劍青 / 林秋霞

2

1

2

2

1

3 李寶華 / 畢麗紅

3

3

3

3

3

4 邱遠輝 / 吳煒羚

4

4

4

4

4

5 楊勵平 / 梁淑貞

6

6

5

5

5

6 郭耀昌/ Connie Ngai

5

5

6

6

6

返回頁首

準業餘拉丁舞

名次

賽手

每隻舞之名次

C

R

J

1 董洲 / 林幸兒

1

1

1

2 Stanley Suen & 苗露

2

2

2

3 Frankie Hsu & Jacqueline Kwok

3

3

3

4 關新全 / 劉麗珍

4

4

4

5 李炳超 / 潘寶珠

5

5

5

 

拉丁舞壯年雙項

名次

賽手

每隻舞之名次

W

T

1 關新全 / 劉麗珍

2

1

2 胡世亨 / 趙美桃

1

2

3 李炳超 / 潘寶珠

3

3

4 陳振平 / 何鳳蓮

4

4

5 梁維根 / 謝彩芳

5

5

返回頁首

拉丁舞女子雙項

名次

賽手

每隻舞之名次

C

R

1 阿玲 / 關媚媚

1

1

2 歐金華 / 趙燕梅

2

2

3 夏蘭英 / 戚愛蓉

3

3

4 蔣嗚琪 / 文玉玲

4

4

5 畢月娥 / 陳新彩

5

6

6
伍惠玲 / 蘇笑霞
6
5

返回頁首

單項喳喳喳
1
阿玲 / 關媚媚
2
李啟深 / 吳惠嫦
3
陳國才 / 劉寶珍
4
Gary Chan & Mandy Chan
5
夏蘭英 / 戚愛蓉
6
Anthony Tso & Angel Wong
單項牛仔
1
阿玲 / 關媚媚
2
陳國才 / 劉寶珍
3
李啟深 / 吳惠嫦
4
Gary Chan & Mandy Chan
5
Wong Lok Hai & Tsui Kar Ling
6

Richard Ko & Eva Wong

7
陳振平 / 何鳳蓮

返回頁首


 

本公司保留本網站之所有版權 ©2001 M.A.I. Enterprise Limited
設計及管理 M.A.I. Enterprise Limited