Mai Logo
English 新聞 網站在Mai 資料庫 電視節目

香港、台灣、中國之社交舞蹈網站

Events
成績
舞者天地
黃頁分類
購物廣場
照片廊
互聯網址

第八屆"起舞盃"香港公開體育舞蹈錦標賽

2000年5月1日 香港金域假日酒店

 

 

業餘五項標準舞
1
Heah Kim Han & Chan Hui Joo
(
新加坡)
2
胡狄標 & Cindy Hung
3
孫 龍 / 莊蘭蘭
4
李太郎 / 江小萍
5
徐定國 / 黃小萍
6
Frank Sit & Audrey Wong
7
關新全 / 劉麗珍
8
周 華 / 陳鳳珠
業餘五項拉丁舞
1
黎劍青 / 林秋霞
2
邱遠輝 / 吳煒羚
3
Alan & Irene Young
4
廖偉乾 / 梁麗金
準業餘三項標準舞
1
李太郎 / 江小萍
2
孫 龍 / 莊蘭蘭
3
陳國才 / 劉寶珍
4
徐定國 / 黃小萍
5
Nelson Ng & Mariana Cheng
6
Johnny Chan & Jane Wong
準業餘三項拉丁舞
1

C.J.Bang & Poonyapa Dhanwilai
(泰國)

2
Thotsaphon Sukhonthi & Poonsuk Siriyong (泰國)
3
董 洲 / 林幸兒
4
許銘泰 / 郭靄珍
5
關新全 / 劉麗珍
6
黃子超 / 羅碧蘭
雙項標準舞
1

孫 龍 / 莊蘭蘭

2
陳國才 / 劉寶珍
3
Johnny Chan & Jane Wong
4
Nelson Ng & Mariana Cheng
5
李太郎 / 江小萍
6
Andrew Yow & Rita L Rahardja (印尼)
7
William Tan & Janet Teo (新加坡)
雙項拉丁舞
1
Johnny Wong & Serina Au
2
Andrew Yow & Rita L Rahardja (印尼)
3
關新全 / 劉麗珍
4
李炳釗 / 潘寶珠
5
黃子超 / 羅碧蘭
6
白博榮 / 馬惠芳
壯年標準舞
1

李太郎 / 江小萍

2
Johnny Chan & Jane Wong
3
何亞有 / 周惠容
4
Andrew Yow & Rita L Rahardja
(
印尼)
5
Soedoyo & Catherine (印尼)
6
陳家強 / 關瑞薇
7
William Tan & Janet Teo (新加坡)
壯年拉丁舞
1
Andrew Yow & Rita L Rahardja (印尼)
2
李炳釗 / 潘寶珠
3
白博榮 / 馬惠芳

 

本公司保留本網站之所有版權 ©2001 M.A.I. Enterprise Limited
設計及管理 M.A.I. Enterprise Limited