Mai Logo
English 新聞 網站在Mai 資料庫 電視節目

香港、台灣、中國之社交舞蹈網站

Events
成績
舞者天地
黃頁分類
購物廣場
照片廊
互聯網址

香港舞蹈體育公開賽成績

香港,港國際展貿中心 , 2001年3月18日

 

 

職業標準
1
陳航行 / 高玉文
2
Simon Yeung & Connie Cheung
3
鄧繼明 / 林鎧誼
4
麥華開 / 羅少珍
 
業餘標準
1
孫年偉 / 鄭雪梅
2
葉賜偉 / 何天虹
3
楊勵平 / 梁淑貞
4
李太郎 / 江小萍
5
Johnson Chan / Doria Chan
6
徐定國 / 黃小萍
業餘拉丁
1
黎劍青 / 林秋霞
2
李寶華 / 畢麗紅
3
魏君藝 / 馮冬梅 (中國)

 

業餘標準三項
1
陳國才 / 劉寶珍
2
Johnny Chan / Jane Wong
3
李太郎 / 江小萍 (中國)
4
徐定國 / 黃小萍
5
陳家強 / 關瑞微
6
Johnson Chan / Doria Chan
業餘拉丁三項
1
董洲 / 林幸兒
2
黎兆L / 樊綺華
3
David Cheung / Irene Li
4
關新全 / 劉麗珍
5
李炳釗 / 潘寶珠
業餘標準雙項
1

Anthony Tso / Angel Wong

2
Chan Wai Ling / Ma Ching Han
3
陳家強 / 關瑞微
4
歐瑞興 / 黃綺雯
5
Joe Wong / Joe Cheng
6
關洪燦 / 林淑儀
業餘拉丁雙項
1
David Cheung / Irene Li
2
Simon Ng / Kumi Lam
3
關新全 / 劉麗珍
4
李炳釗 / 潘寶珠
業餘標準壯年雙項
1

歐瑞興 / 黃綺雯

2
陳家強 / 關瑞微
3
Joe Wong / Joe Cheng
4
Chau Fong / Lau Po Siu
5
張偉康 / 黃影嬌
6
關洪燦 / 林淑儀
業餘拉丁壯年雙項
1
關新全 / 劉麗珍
2
李炳釗 / 潘寶珠

 


 

本公司保留本網站之所有版權 ©2001 M.A.I. Enterprise Limited
設計及管理 M.A.I. Enterprise Limited