Mai Logo
English 新聞 網站在Mai 資料庫 電視節目

香港、台灣、中國之社交舞蹈網站

Events
成績
舞者天地
黃頁分類
購物廣場
照片廊
互聯網址

仲夏盃體育舞蹈公開賽成績

1999年8月22日

標準舞
拉丁舞
  基本步雙項
單項倫巴(校內)
女子雙項

五項標準舞
1
莫志強 • 羅金有
2
孫年偉 • 鄭雪梅
3
郭耀昌 • Connie Ngai
4
徐定國 • 黃小萍
5
廖偉雄 • Leung Lai Kam
五項拉丁舞(公開)
1
王蓮文•史福霞
2
陳建標•麥少芬
3
嚴偉德•陳學峰
4
李寶華•畢麗紅
5
吳志剛•李    燁
標準舞雙項(公開)
1
Jeffery Chung & Annie Leung
2
徐定國 • 黃小萍
3
董    洲 •林幸兒
4
石金勝 •韋佩蘭
5
李炳釗•潘寶珠
6
李啟琛•吳惠嫦
拉丁舞新星四項
1
陸    寧 • 杜文婷
2
吳志剛 • 李    燁
3
Andy Yau •Cat Ng
4
Sam Sze •Carmen Leung
5
Johnny Ng •Amy Chan
6
陳寶琛•周秀珠

標準舞壯年雙項

1
徐定國•黃小萍
2
石金勝 •韋佩蘭
3
李啟琛•吳惠嫦
4
李炳釗 •潘寶珠
5
Joe Wong & Maggie Cheung

拉丁舞少年組三項
1
鄭曉煬•周露茜
2
劉曉瑞•勞玉婷
3
駱劍夫•芳羚湋
4
趙穎豪•賴偉偉
5
左杰成•黃敏儀

 

標準舞基本步雙項
1
Stephen Suen & Lily Chong
2
Johnny Chan & Jane Wong
3
李太郎 & 江小平
4
吳國檳 & 陳少卿
5
Lyan Law & Rainbow Hung
6
吳琦峰 & May Yiu
拉丁舞雙項(公開)
1
賀魏    •何宇娜
2
許啟全•林意德
3
董    洲•林幸兒
4
Shannon Lam •Cynthia Nip
5
David Leung•Irene Li
6
李炳釗 •潘寶珠
單項華爾滋
1
Tony Ho & May Chan
2
鄭煥宗 & 劉慧藝
3
Wilson Shum & Annie Ng
4
Nelson Chan & 周釗而
5
曾志雄 & Linda Lee
6
鄧光宏 & 梁燕文
拉丁舞壯年雙項
1
Shannon Lam •Cynthia Nip
2
陳寶琛•周秀珠
3
李啟琛 •吳麗嫦
4
李炳釗 •潘寶珠

 

 

 
拉丁舞基本步雙項
1
Stephen Suen & Lily Chong
2
Anthony Tao & Angel Wong
3
李富榮  &  阮劍嫻
4
梁煒豪  &  馬玉雲
5
林志強  & 陳    
6
鄧光宏  &  梁燕文
 
單項倫巴(校內)
1
Anthony Tao & Angel Wong
2
梁煒豪  &  馬玉雲
3
鄧光宏  &  梁燕文
4
曾志雄  &  高玉好
5
Nelson Chan & 周釗而
6
鄭煥宗 & 劉慧藝
 
拉丁舞女子雙項
1
  鄭妙東  & 李綺芬
2
  May Chan & 
3
  杜樹芬 & 慧詩

 

本公司保留本網站之所有版權 ©2001 M.A.I. Enterprise Limited
設計及管理 M.A.I. Enterprise Limited