Helena.jpg (11397 bytes)

全港公開標準舞及拉丁舞大賽'99暨五週年餐舞會

日期: 1999年1月24日

成績

標準舞

拉丁舞

業餘 業餘
業餘雙項 業餘三項
壯年 業餘雙項
單項華爾滋 壯年
單項探戈 單項喳喳
 單項牛仔
 婦女三項

 

標準舞業餘

名次

參賽者

個別成績
W
T
F
V
Q
1 莫志強 • 羅金有

1

1

1

1

1

2 蘇展鴻 • 鄭絳紅

2

2

2

2

2

3 郭耀昌 • Connie Ngai

3

3

3

3

3

4 麥華開 • Law Sui Chun

4

4

4

4

4

5 廖偉雄 • Leung Lai Kam

5

5

5

5

5

標準舞雙項

名次

參賽者

個別成績
W
T
F
V
Q
1  1 1   
2 Charles Tung & Diana Hang 2 2   
3 葉賜偉 & 何天虹 3 4   
4 徐定國 & 黃小萍 6 3   
5 Justin Hui & 陳美卿 4 5   
6 石金勝 & 韋佩蘭 5 6   

標準舞壯年

名次

參賽者

個別成績
W
T
F
V
Q
1 徐定國 & 黃小萍 1 2   
2 潘志力 & 周燕霞 2 3   
3 江安安 & 何善雨 5 1   
4 李炳釗 & Pun Po Chu 4 4   
5 石金勝 & 韋佩蘭 3 6   
6 Poon Chi Keung & Lam Ching Yin 6 5   

單項華爾滋

名次

參賽者

1 潘志力 & 周燕霞
2 張紹華 & 劉錫蘭
3 郭偉雄 & 陳月甜
4 曹洪全 & 黃送女
5 李富榮 & 阮劍嫻
6 李啟琛 & 吳麗嫦

單項探戈

名次

參賽者

1 潘志力 & 周燕霞
2    & 莊蘭蘭
3 李啟琛 & 吳麗嫦
4 曹洪全 & 黃送女
5 張紹華 & 劉錫蘭
6 郭偉雄 & 陳月甜

拉丁舞業餘

名次

參賽者

個別成績
C
S
R
P
J
1 嚴偉德•陳學峰

1

1

1

1

2

2 黎劍青•林秋霞

2

2

2

2

1

3 李寶華•畢麗紅

3

3

3

4

4

4 Alan Young & Irene Young

4

4

4

3

3

5 郭耀昌• Connie Ngai

5

5

5

5

5

拉丁舞業餘三項

名次

參賽者

個別成績
C
S
R
P
J
1 史異生 • Carmen Leung

1

 1  1
2 林 宇  & Alice Chou

2

 2  2
3 Kevin & Karen

4

 3  3
4 Felix Chan & Jenny Ho 3  4  4
5 陳寶琛•周秀珠 5  5  5
6 廖偉雄• Leung Lai Kam

6

 

6

 

6

拉丁舞業餘雙項 (校內)

名次

參賽者

個別成績
C
S
R
P
J
1 Andy Yau & Cat Ng 1  1  
2 林 宇• Alice Chau 2  3  
3 Charles Tung & Diana Hang 4  2  
4 Felix Chan & Jenny Ho 3  4  
5 Kevin & Karen 5  5  
6 Raymond Chan & Chan Ka Mei 6  6  

拉丁舞壯年

名次

參賽者

個別成績
C
S
R
P
J
1 潘志力 & 周燕霞 1  2  
2 Chan Po Sum & Chau Sau Chui 2  1  
3  4  3  
4 李炳 &Pun Po Chu 3  4  
5  5  5  
6  6  6  

拉丁舞單項喳喳

1

2

3

潘志力 & 周燕霞

4

Liza
5
6 李啟琛 & 吳麗嫦

拉丁舞單項牛仔

1

2

  & 莊蘭蘭

3

4

潘志力 & 周燕霞
5 李啟琛 & 吳麗嫦
6

拉丁舞婦女三項

名次

參賽者

個別成績
C
S
R
P
J

1

Esther Yiu & Eunice Mui 1  1  3

2

May Chan & Mayce Leung 2  2  1

3

 3  3  2

4

Eva Leung 4  4  4

[ 新聞 ] [ 節目 ] [ 成績 ] [ 黃頁分類 ] [ 徵求舞伴 ] [ 舞者心聲 ] [ 互聯網址 ]