wpeC.jpg (9790 bytes)

日期:1999年11月28日

公開業餘標準舞

公開業餘拉丁舞

業餘標準舞 業餘拉丁舞
壯年標準舞雙項 準業餘拉丁舞三項
單項華爾滋 拉丁舞雙項
單項探戈 壯年拉丁舞雙項
  單項喳喳喳
  單項倫巴
  單項牛仔

 

公開業餘標準舞

公開業餘拉丁舞

1 Tan Hiap Seng & Loo Sow Yeng(Singapore) 1 Robert Ong & Sabrina Sim (Singapore)
2 莫志強 & 羅金有 2 陳建標 & 麥笑芬
3 蘇展鴻 & 鄭絳紅 3 嚴偉德 & 陳學峰
4 Ken Tan & Susan Lim (Singapore) 4 李寶華 & 畢麗紅
5 Richard Tan & Jenny Tong (Singapore) 5 Alan Young & Irene Young
6 郭耀昌 & Connie Ngai 6 Andy Yau & Cat Ng
7 Frank Sit & Audrey Wong

業餘標準舞

業餘拉丁舞

1 蘇展鴻 & 鄭絳紅

1

嚴偉德 & 陳學峰
2 莫志強 & 羅金有 2 陳建標 & 麥笑芬
3 郭耀昌 & Connie Ngai 3 Alan Young & Irene Young
4 關新全 & 劉麗珍 4 Andy Yau & Cat Ng
5 廖偉乾 & 梁麗金 5 郭耀昌 & Connie Ngai

壯年標準舞雙項

準業餘拉丁舞三項

1

Neldon Ng & Marrianna Cheng

1

Stanley Suen & Luana Mui

2

Richard Tan & Jenny Tong

2

董   洲 & 林幸兒

3

陳為光 & 黃笑珍

3

Anthony Chun & Tan Kai Lee

4

吳國權 & 陳少卿

4

Ong Kok Ching & Yit Chwee Fung

5

石金勝 & 韋佩蘭

5

Shannon Lam & Cynthia Nip
6 湯瑞芳 & 周金凰
單項華爾滋

拉丁舞雙項

1

Anthony Chun & Tan Siew Fung

1

董    洲 & 林幸兒

2

孫   龍 & 莊蘭蘭

2

Ong Kok Ching & Yit Chwee Fung

3

陳為光 & 黃笑珍

3

Henry & Yvonne Chiu

4

吳國權 & 陳少卿

4

Raymond Law & 山口由美
5 張紹華 & 劉錫蘭 5 黃志超 & 羅碧蘭
6 Anthony Tsao & Angel
單項探戈

壯年拉丁舞雙項

1

陳為光 & 黃笑珍

1

Shannon Lam & Cynthia Nip

2

孫   龍 & 莊蘭蘭

2

Henry & Yvonne Chiu

3

Anthony Tsao & Angel

3

Raymond Law & 山口由美

4

Anthony Chun & Tan Siew Fung

4

關新全 & 劉麗珍
5 李啟深 & 吳惠嫦 5 李啟深 & 吳惠嫦
6 張紹華 & 劉錫蘭

單項喳喳喳

1

孫    龍 & 莊蘭蘭

2

Stanley Wong & Rebecca Cheng

3

黃金華 & 盧仙納

4

李啟深 & 吳惠嫦

5

Anthony Tsao & Angel

6

Sunny Lau & Dillion Yip

單項倫巴

1

黃金華 & 盧仙納

2

Stanley Wong & Rebecca Cheng

3

孫    龍 & 莊蘭蘭

4

李啟深 & 吳惠嫦

5

Anthony Tsao & Angel

6

Bill Lai & Ivy Li

單項牛仔

1

孫    龍 & 莊蘭蘭

2

Sunny Lau & Dillion Yip

3

李啟深 & 吳惠嫦

4

Bill Lai & Ivy Li

5

吳茂生 &   

[ 新聞 ] [ 節目 ] [ 成績 ] [ 黃頁分類 ] [ 徵求舞伴 ] [ 舞者心聲 ] [ 互聯網址 ]