Mai Logo
English 新聞 網站在Mai 資料庫 電視節目

香港、台灣、中國之社交舞蹈網站

Events
成績
舞者天地
黃頁分類
購物廣場
照片廊
互聯網址
日期: 10.06.2001 年齡組別: 成人
地點: 香港公園室內運動場 科目: 拉丁舞 (3)


規條 1 - 9
參賽者
號碼
五隻舞於決賽中之排名  總排名分 名次 Q
喳喳 倫巴 牛仔              
53 2 2 2               6.0 2. X
62 4.5 3 4               11.5 4. X
65 4.5 4.5 5               14.0 5. X
71 3 4.5 3               10.5 3. X
79 6 6 6               18.0 6. X
81 1 1 1               3.0 1. X

 

本公司保留本網站之所有版權 ©2001 M.A.I. Enterprise Limited
設計及管理 M.A.I. Enterprise Limited